Past Presidents

Past Presidents

Chandra Krishna Karmacharya

(2054-2058)

Founder Presidents

Late. Narayan Prasad Shrestha

(2058-2060)

Past Prestidents

Chaturakhar Adhikari

(2060-2064)

Past Presidents

Baburam Jamarkattel

(2064-2068)

Past Presidents

Suman Bhattarai

(2068-2070)

Past Presidents

Baburam Giri

(2070-2072)

Past Presidents

Laxmi Prasad Tripathi

(2072-2074)

Past Presidents

Krishna Hari Bhandari

(2074-2076)

Past President

Balaram Dhakal

(2076-2078)

Past President